Inleiding van psychotherapie -

Over psychotherapie

Onder psychotherapie verstaat men het professioneel en methodisch behandelen vanmensen met psychische problemen. In de Wet ‘beroepen op het gebied van de individuelegezondheidszorg’ (Wet BIG) is de titel ‘psychotherapeut’ beschermd en zijn bij algemenemaatregel van bestuur regels gesteld waaraan deze beroepsbeoefenaren dienente voldoen. Alleen zij die een voldoende gekwalificeerde opleiding hebben gevolgd,kunnen worden geregistreerd als psychotherapeut (veelal psychologen, artsen en gespecialiseerdmaatschappelijk werkers).Het beroep psychotherapeut wordt in de nieuwe wet ‘beroepenstructuur in de geestelijkegezondheidszorg’ afgeschaft. Psychotherapie als specialisme wordt ondergebracht bijhet beroep van de klinisch psycholoog en de psychiater. De patiënt die behoefte heeft aanpsychische hulp kan kiezen uit een arts en een niet-arts. De psychiater heeft een medischeachtergrond. Hij/zij kan medicijnen voorschrijven. De klinische psycholoog heefteen psychologische achtergrond. Het huidige beroep psychotherapeut (opgenomen in hetregister van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten) verdwijnt.


Contact


LogiTeam
Rietbaan 25
2908 LP Capelle aan de IJssel

W: logiteam.nl
E: info@therapeutenkompas.nl